Campagne #MijnNormaal van start

jonge man in wit shirt belt aan bij huis

Atria, Emancipator, NVR en VHTO dagen jongvolwassenen uit hun eigen keuzes te maken op het gebied van studie, werk, taken in het huishouden en zorg voor kinderen.

Ga naar mijnnormaal.nl

Nederlandse jongvolwassenen laten zich bij het maken van belangrijke keuzes nog vaak leiden door genderstereotiepe beelden van wat mannen en vrouwen horen te doen. De campagne #MijnNormaal motiveert hen om vooroordelen te laten varen en hun eigen keuzes te maken. In de campagne vertellen 8 geportretteerden over hoe hun minder voor de hand liggende keuzes hen gelukkig maken. Onderdeel van #MijnNormaal is een online ‘levenslooplijn-tool’: een interactieve website met korte testen waarin jongvolwassenen de belangrijke keuzemomenten in hun leven in kaart kunnen brengen. Met de campagne en tool willen we bewustwording creëren over genderstereotypering, en jongvolwassenen motiveren hun eigen keuzes te maken rondom studie, werk, samenwonen en de zorg voor kinderen.

Besluitvaardig of emotioneel

Onderzoek van Atria wijst uit dat genderstereotype opvattingen en normen onder jongvolwassenen hun keuzes met betrekking tot werken, zorgen en leren beïnvloeden. En die stereotype opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben veel jongeren nog steeds. Zo worden daadkracht-kenmerken (zoals ambitie of besluitvaardigheid) vaker toegeschreven aan mannen en gemeenschapszin-kenmerken (zoals meelevend of sensitief) vaker aan vrouwen. 

Stereotype keuzes die mensen op jonge leeftijd maken hebben grote invloed op hun levensloop. Wanneer jongvolwassenen eenmaal een weg inslaan, is het lastig om daar weer vanaf te wijken. Zo hangen stereotype keuzes sterk samen met de studiekeuze van jongvolwassenen. En daarmee ook met hun beroepssector en het aantal uur dat ze werken. Ook stereotiepe ideeën over werken en zorgen, zoals het idee dat moeders geschikter zijn om voor kinderen te zorgen dan vaders, heeft invloed op keuzes en de levensloop. Mannen vinden het bijvoorbeeld nog steeds lastig om meer te gaan zorgen.

Fotocampagne over onverwachte keuzes

In de #MijnNormaal campagne maak je kennis met jongvolwassenen die een keuze hebben gemaakt die buiten de gebaande paden valt. Keuzes rondom studie, werk, taken in het huishouden en de zorg voor kinderen die opvallen, omdat ze voor sommige mensen niet passen bij het beeld van wat mannen en vrouwen (horen te) doen. Via mijnnormaal.nl kunnen jongvolwassenen te weten komen waarom deze keuzes de geportretteerden gelukkig maken. Lindsay koos bijvoorbeeld voor een opleiding meubelmaker en scheepsinterieurbouw. Jairo werkt met veel plezier als wijkverpleger. Ook laten verschillende koppels zien hoe zij samenwonen en de taken in huis verdelen, zoals de zorg voor kinderen.

“Op de middelbare school had ik verpleegkunde echt als allereerst afgestreept. Ik wilde zakenman worden. Op kantoor zitten en beleidsstukken maken bleek echter niets voor mij. Nu ben ik gelukkig op mijn werk, ik haal er voldoening uit.”
Jairo, wijkverpleger

Online tool mijnnormaal.nl

Vanaf vandaag kunnen jongvolwassenen ook gebruik maken van de online ‘levenslooplijn’. Aan de hand van persoonlijke vragen over studie, werk, de taakverdeling in het huishouden of zorg voor de kinderen krijgen de deelnemers tips om te luisteren naar hun hart bij het maken van keuzes, in plaats van te kiezen voor wat anderen van hen verwachten. De verhalen uit de campagne van #MijnNormaal en de bijbehorende levenslooplijn-tool zijn beschikbaar via mijnnormaal.nl

Ga naar mijnnormaal.nl

Over de campagne

De campagne #MijnNormaal is gemaakt in opdracht van de alliantie Werk.en.de Toekomst, een samenwerking tussen Atria, Emancipator, Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, – Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Werk.en.de Toekomst wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Foto: Jairo, fotograaf Andy Onderstal

Delen:

Gerelateerde artikelen