Werk en zorg

Het combineren van betaald werk en onbetaalde zorgarbeid thuis blijkt voor de meeste vrouwen in onze samenleving nog steeds een lastige opgave. Dat kan vrouwen gedurende hun hele leven parten blijven spelen. Het begint met haar toegeschreven rol binnen de man-vrouwrelatie over de schoonmaaktaken in het huishouden en kinderverzorging. Bij Atria neemt dit thema een centrale plaats in.

Werk en zorg

Wanneer er kinderen komen, zorgen veelal diep ingesleten normen over ‘goed vader- en moederschap’ dat de zorg voor kinderen nog steeds voor het grootste deel aan de moeder wordt toebedeeld. Dat staat een evenwichtige combinatie van loopbaan en ouderschap voor vrouwen vaak in de weg. In dit licht bezien is het niet zo verwonderlijk dat uit een onderzoek van Atria naar vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen blijkt dat vrouwen ook in hun vrije tijd druk ervaren omdat ze sterk gericht zijn op wensen en welzijn van anderen.

Het combineren van werk, zorg en soms ook leren vormt vooral voor vrouwen een hindernis in het verhogen van hun arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid. In het programma Werk.en.de.Toekomst werkte Atria samen met andere organisaties om gelijke posities van vrouwen, mannen op de veranderende arbeidsmarkt bevorderen. Hiervoor is het o.a. nodig de voorzieningen voor het combineren van zorgen, werken en leren toereikend te maken en genderstereotype gedragspatronen en verwachtingen te doorbreken.

Werk en zorg

Thema's