Werk.en.de Toekomst

beeld van verschillende mensen werk en de toekomst

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Bekijk al onze onderzoeken, factsheets, goede voorbeelden en beleidsbrieven

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, – Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. De alliantie wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Waarom Werk.en.de Toekomst?

Nederland staat voor een uitdaging. De arbeidsmarkt verandert door technologische ontwikkelingen, flexibilisering, decentralisering en bezuinigingen. Dit vraagt om het optimaal benutten van het talent en potentieel van werkend, zorgend en lerend Nederland. Dit lukt alleen wanneer ieder individu zich breed kan oriënteren, een toekomst kan ambiëren zoals hij/zij/hen  die het liefst voor zich ziet en er voldoende mogelijkheden zijn om werk, zorg en leren te combineren. Daarbij is het belangrijk dat je niet wordt begrensd door normen over wat mannen en vrouwen ‘horen te doen’: de zogenaamde genderstereotypen. Deze hangen bovendien vaak samen met LHBTI-, etnisch-, klasse- en leeftijdsgebonden stereotypen.

Eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Door genderstereotypering blijft een aanzienlijk potentieel van menselijk kapitaal onbenut. Dat is jammer. In een sociaal rechtvaardige wereld zijn de levenspaden van mensen open en divers en niet begrensd door stereotiepe kaders. In deze wereld ontplooien mensen zich naar eigen wens en talent en vinden ze zelf een balans tussen werken, leren en zorgen. Naar eigen voorkeuren en inzichten, gesteund door voorzieningen van de overheid en werkgevers, zoals kraam- en ouderschapsverlof, kinderopvang en flexibelere arbeidsmarktcontracten.

Samen willen we ertoe bijdragen dat:

  • Jongeren niet begrensd worden door genderstereotypen en zich vrij voelen om in hun onderwijsloopbaan gender-nonconforme keuzes te maken.
  • Barrières die genderstereotypen opwerpen voor werknemers en werkgevers op de arbeidsmarkt worden doorbroken.
  • Mensen gebruik kunnen maken van wetten en sociale voorzieningen die de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren verbeteren.

Gedurende vijf jaar (2018-2022) richten we ons op:

  • doen van onderzoek
  • identificeren van stereotypen en positieve counterstereotypen
  • inzetten van rolmodellen
  • delen van goede voorbeelden
  • agenderen bij overheid, sociale partners, onderwijsinstellingen en werkgevers

Bekijk al onze producten

Meer informatie over Werk.en.de Toekomst

Flyer  Werk.en.de Toekomst
Brochure Werk.en.de Toekomst
Engelstalige brochure A working future

Wil je meer weten over het programma, of goede ideeën, voorbeelden en ervaringen delen? Neem contact met ons op via: werkendetoekomst@atria.nl

Lees verder over:

Delen: