Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag

onderzoek Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag

In het ‘schaduwrapport’ Unfinished Business – Women’s Rights in the Netherlands geeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag achtergrondinformatie en aanbevelingen aan het VN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Onderwerpen zijn onder andere: geweld tegen vrouwen, politieke participatie en arbeidsmarkt. Het ‘schaduwrapport’ is ondertekend door 76 organisaties, waaronder Atria.

Op 10 november 2016 gaat het CEDAW-comité in dialoog met de Nederlandse regeringsdelegatie over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland.

VN-Vrouwenverdrag

Op 18 december 1979 kwam tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen tot stand. Dit verdrag – in Nederland meestal aangeduid als ‘het (VN-)Vrouwenverdrag’ – verplicht lidstaten alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen. En op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied beleid en wetgeving tot stand te brengen om te verzekeren dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden van vrouwen worden gewaarborgd.

Rapportage over implementatie

Het VN-Vrouwenverdrag bepaalt dat iedere staat, binnen een jaar van inwerkingtreding van het Verdrag voor die staat, en vervolgens iedere vier jaar, een verslag moet uitbrengen. Dit moet gaan over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie en geboekte vooruitgang op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De statenrapportages dienen gericht te zijn aan het CEDAW-comité.

Ngo’s kunnen hun eigen commentaar geven op de regeringsrapportages en de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in de vorm van ‘schaduwrapportages’.

Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Het Netwerk VN-vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende vrouwen- en mensenrechten organisaties en onafhankelijke experts.

Delen:

Gerelateerde artikelen