Reactie op Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid

beleidsbrief Reactie op Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid

Reactie van Atria en een gezamenlijk commentaar met 3 moties ten behoeve van het rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 11 juni 2013, en het Algemeen Overleg van de Commissie met de minister op 13 juni 2013.

Atria heeft met belangstelling en waardering kennis genomen van de Hoofdlijnenbrief. Atria is het eens met de benadering van het emancipatiebeleid zoals die weergegeven is in de hoofdlijnenbrief, namelijk dat rechten van vrouwen onderdeel van mensenrechten zijn.

Participatie van vrouwen en economische crisis

Atria is verheugd over de aandacht van de minister voor de economische positie van vrouwen en voor de noodzaak van meer financiële zelfredzaamheid van vrouwen. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de gevolgen van de economische crisis voor de positie van vrouwen. Meer nog dan de crisis zelf, dreigt het overheidsbeleid de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verslechteren.

Gender mainstreaming

Atria pleit voor hernieuwde inzet op gender mainstreaming en verzoekt de Tweede Kamer om:

  • er bij de coördinerend minister voor emancipatiebeleid op aan te dringen om in het kabinet de gender mainstreaming met kracht en deskundigheid te bevorderen bij de ontwikkeling van beleid van andere ministeries en in het bezuinigings- en hervormingsbeleid in het bijzonder. Dit opdat gelijke rechten worden gerealiseerd en de genderongelijkheid niet groeit.
  • er bij het kabinet op aan te dringen de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatie opnieuw in te stellen.
  • bij debatten en besluitvorming over bezuinigingsmaatregelen ook als Kamer alert te zijn op de gevolgen voor emancipatie en gendergelijkheid, en waar nodig aan te dringen op een Emancipatie Effect Rapportage.

Ongelijke beloning

Atria wil pleiten voor een versterking van de positie van de Inspectie SZW m.b.t. gelijk loon, vergelijkbaar met de bevoegdheden bij controle op de Wet Minimumloon.

Sociale veiligheid van vrouwen

Atria adviseert de Tweede Kamer om op grond van de internationale verplichtingen op grond van het VN-Vrouwenverdrag, en binnenkort de CAHVIO-conventie, er bij de regering op aan te dringen dat er zo spoedig mogelijk een Nationaal Actieplan Huiselijk Geweld tot stand komt, waarin de genderspecifieke kenmerken van deze vorm van geweld tot uitdrukking komen en landelijke samenhang in beleid wordt gewaarborgd.

Gezamenlijk commentaar

Atria, Nederlandse Vrouwen Raad, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, Vrouwenpodium 2010-2020, en Women Inc hebben een gezamenlijk commentaar op de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid gemaakt, met 3 moties die de organisaties voorstellen aan de Tweede Kamer.

Delen:

Gerelateerde artikelen