Brief aan Tweede Kamer over geweld tegen vrouwen

beleidsbrief Brief aan Tweede Kamer over geweld tegen vrouwen

Op dinsdag 9 februari 2016 praat de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn over geweld tegen vrouwen. In een brief aan de Tweede Kamer doet Atria een aantal aanbevelingen:

  • Bij de deskundigheidsbevordering is meer specifieke aandacht nodig voor de samenhang tussen geweld tegen vrouwen en ongelijke maatschappelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen
  • Zet experimenten in en onderzoek hoe het huisverbod als mogelijk wèl effectief preventiemiddel ingezet kan worden bij de mildere gevallen die juist nog niet in een strafrechtelijk traject zitten.
  • Het Verdrag van Istanbul vraagt om een orgaan dat het beleid op het terrein van geweld tegen vrouwen coördineert en effecten van beleid volgt. We stellen voor dat hiertoe een nationaal orgaan wordt ingericht dat de gendersensitiviteit van het beleid gericht op de bestrijding van geweld tegen vrouwen coördineert in samenwerking met de relevante NGO’s en kennisinstituten.
  • Sluit aan bij onderzoeksmethoden zoals gehanteerd bij internationaal erkende wetenschappelijke onderzoeken naar geweld in de privésfeer opdat Nederland ook internationaal vergelijkbare gegevens verzamelt.

Alliantie Gender & Geweld

‘Keulen’ heeft het probleem van seksueel geweld in één klap op de kaart gezet. Atria heeft in de afgelopen weken volop bijgedragen aan de publieke discussie en ingezet op nuancering. De positie van Atria in deze discussie is dat de maatschappelijke onrust over migratie weliswaar de aanleiding is geweest voor de discussie, maar dat geweld tegen vrouwen ook in Nederland een fundamenteel maatschappelijk probleem is. Om adequate kennis en effectieve interventies te ontwikkelen en uiteindelijk een gedragsverandering onder mannen te bewerkstelligen is het cruciaal om de kennis en de krachten van de belangrijkste stakeholders te bundelen. Hiertoe heeft Atria het voortouw genomen om de Alliantie Gender & Geweld op te richten.

Verdrag van Istanbul

Op 1 maart 2016 treedt het Verdrag van Istanbul in werking in Nederland. Het Verdrag van Istanbul aangaande preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld hanteert expliciet een genderperspectief op huiselijk geweld.

Brief aan Tweede Kamer over geweld tegen vrouwen (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen