Stereotypering

Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is meestal een vooroordeel of een vast denkbeeld. In stereotypering en vooroordelen ligt vaak de oorzaak van discriminatie.

Discriminatie of uitsluiting gebeurt lang niet altijd bewust of opzettelijk maar is vaak wel het effect van stereotypering en onjuiste beeldvorming. Iedereen heeft in meer of mindere vorm last van vooroordelen of plaatst aan de hand van stereotypen mensen bij eerste ontmoeting in een hokje. Bewustwording hiervan is belangrijk om discrimatie en negatieve stereotypering te voorkomen. Met welke stereotyperingen heeft onze maatschappij te maken? Wat kunnen wet elkaar doen om vooroordelen en stereotyperingen te voorkomen?

Stereotypering