Ingrid Doorten

Ingrid Doorten is senior onderzoeker en beleidsadviseur bij Atria. Voor het onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie, waar ze momenteel aan meewerkt, verzamelt ze de levensgeschiedenissen van mensen die tussen 1956 en 1984 te maken hebben gehad met afstand en adoptie in Nederland.

Mail Ingrid

Ingrid studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de taakverdeling in Nederlandse huishoudens. Het thema gendergelijkheid heeft al heel lang haar interesse. Tijdens de studie sociologie deed zij de speciali­satie Onderwijs en Familie en schreef ze een scriptie over de invloed van de op­voeding op de taak­verdeling in het huishouden van dochters en zonen. Zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen én mannen was vervolgens de motivatie voor haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht over diezelfde taakverdeling, resulterend in een proefschrift: The division of unpaid work in the household. A stubborn pattern? (2008).

Vanaf 2005 werkte zij als (senior) beleidsadviseur voor de Raad voor Volksgezondheid en Samen­leving (RVS) en beide rechtsvoorgangers RMO en RVZ. De RVS is een strategische adviesraad voor regering en parlement op het gebied van gezondheidsvraagstukken en maatschappelijke vraag­stukken (én de verbinding daartussen). Ingrid heeft ruime ervaring met het agenderen van maat­schappelijke kwesties en de vertaling daarvan in beleidsadvies en beleidsaanbevelingen.

Thematische expertise

Gendergelijkheid, arbeid-zorgverdeling, de loonkloof, deeltijdwerk, verlofregelingen, mantelzorg, zorgsector.

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, grootschalig survey-onderzoek, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, beleidsonderzoek, evaluatieonderzoek.

Wetenschappelijke publicaties

Doorten, I. (2008). The division of unpaid work in the household. A stubborn pattern? Utrecht, ICS-dissertatie.

Doorne-Huiskes, A. van & Doorten, I. (2011). The complexity of parenthood in modern societies. In: Beets, G., Schippers, J. & Te Velde, E. (eds.). The future of motherhood in western societies. Late fertility and its consequences. Dordrecht, Heidelberg, London, New York, Springer, 107-124.

Doorten, I. & Bucx, F. (2011). Steun voor ouders bij de opvoeding: de rol van sociale netwerken, instan­ties en de buurt. In: Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Overige publicaties

Doorten, I. (2012). De sociale dimensie van ouder worden. Achtergrondstudie bij het RVZ-advies Red­zaam Ouder. www.raadrvs.nl

Doorten, I. (2013). Zonder omwegen. Meer wederkerigheid organiseren leidt tot behoud van solidari­teit tussen generaties. Geron, 3/2013, 37-40.

Doorten, I. (2014). Redzaam ouder en zorg voor niet-redzame ouderen. In: Van Vliet J. en Jukema, J. (red.). Perspectieven op ouder worden en sociaal professionals. Den Haag, BoomLemma, 211-220.

Doorten, I. & Meurs, P. (2015). Inrichting publieke ruimte kan zelfredzaamheid inwoners bevorderen. www.socialevraagstukken.nl

Doorten, I. & Meurs, P. (2015). Ruimte voor redzaamheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschap­pen, 93(4), p. 117-118.

Doorten, I. & Meurs, P. (2015). Omgaan met vergrijzing in de publieke ruimte. Tijdschrift Publieke ruimte. Antwerpen, nr. 15/2015, p. 30-32.

Doorten, I. (2016). Eenzaamheid. Beeldvorming en cijfers. Achtergrondstudie Raad voor Volksgezond­heid en Samenleving. www.raadrvs.nl

Doorten, I. (2016). Als we denken aan eenzaamheid. In: Wat ik met Kerst mis. Een bundel met wisse­lende perspectieven over eenzaamheid. Den Haag, RVS.

Doorten, I. (2016). Aangenaam oud worden in de stad. Tijdschrift Milieu, november 2016, nr. 7, 20-21.

Meurs, P. & Doorten, I. (2016). Variatie geboden. Zorg voor ouderen in 2025. In: Verpleeghuiszorg 2025. Waardigheid en trots, www.waardigheidentrots.nl

Doorten, I. (2017). Lastige opgaven en nieuwe kansen. Over de verbinding tussen zorg en wonen. In: Veuger, J. et al. 10 jaar Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Groningen, 141-151.

Doorten, I. (2018). WHO CARES: op zoek naar nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Geron, 1/2018, 52-55.

Van der Zwaard, W., Doorten, I. & Zarrinkhameh, A. (2018). Talrijke ideeën over een gezonde samen­leving. 17.000 ervaringen met zorg en hulp. Achtergrondstudie bij het RVS-advies De zorgagenda voor een gezonde samenleving. www.raadrvs.nl

In de media

Taakverdeling sluipt erin. In: Opzij, maart 2008, p. 41.

Liever een poetshulp dan onderhandelen. In: Psychologie, april 2008, p. 13.

Alles zullen we eerlijk verdelen. Opzij-serie Aan de keukentafel. In Opzij, september 2011, p. 30-35.

Wie doet wat? Uitslag van de grote Margriet Man/Vrouw-enquête 2013. In: Margriet, juni 2013, p. 43-49.

portret van ingrid in de bibliotheek van atria

Relevante publicaties en nieuws