Brief over de kindregelingen

beleidsbrief Brief over de kindregelingen

Op 9 oktober 2013 kan de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid punten inbrengen voor het verslag m.b.t. de Wet hervorming kindregelingen. In deze brief beveelt Atria aan dat de Tweede Kamer verzoekt om toezending van de uitgevoerde gendertoets, c.q. van de uitkomsten daarvan.

Het stelsel van kindregelingen heeft belangrijke gevolgen voor de combinatie van arbeid met de zorg voor kinderen. Een onderwerp bij uitstek waarop de maatschappelijke positie van vrouwen en mannen in Nederland nog verre van gelijk is. Vaders combineren het ouderschap veel vanzelfsprekender met betaald werk (en zeker met economische zelfstandigheid) dan moeders. Hervorming van het stelsel zal dus -in positieve of negatieve zin- vooral gevolgen hebben voor de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Gendertoets

Atria gaat er dan ook vanuit dat dit wetsvoorstel getoetst is op gevolgen voor economische zelfstandigheid c.q. emancipatie van vrouwen én mannen. Tijdens een Algemeen overleg over het emancipatiebeleid op 13 juni jl. drongen diverse partijen erop aan om bij relevante wetgeving een toets uit te voeren op de gendergevolgen c.q. de gevolgen voor economische zelfstandigheid. Hierop antwoordde de minister van OCW (coördinerend minister voor emancipatiebeleid): “SZW kent veel beleid dat direct of indirect effecten op de zelfstandigheid van mannen en vrouwen heeft. Men past op al dat beleid een gendertoets toe.” (…)
“Diverse partijen vroegen naar de verplichte gendertoets. Ik zei net al iets over Sociale Zaken. Zowel SZW, V en J als OCW voert standaard een gendertoets in bij grote beleidswijzigingen of wetsvoorstellen.”

De gendertoets op het onderhavige wetsvoorstel is echter in de Memorie van Toelichting en de bijlagen daarbij niet terug te vinden.

Scan door Atria

Atria heeft zelf een eerste scan uitgevoerd op het wetsvoorstel, om te zien welke onderwerpen relevant zijn voor emancipatie c.q. economische zelfstandigheid. In deze brief komt een aantal onderwerpen aan de orde waarover (vooruitlopend op de ontvangst van de door het ministerie uitgevoerde gendertoets) de vaste Commissie vragen aan de regering zou kunnen stellen.

Brief over de kindregelingen (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen