Jaartallen Aletta Jacobs

schilderij Isaac Israëls - portret van Aletta Jacobs, 1919

Geboortedatum Aletta Jacobs

 • 9 februari 1854
  Aletta Jacobs werd geboren te Sappemeer, Groningen. Aletta’s vader Abraham Jacobs was huisarts, haar moeder Anna de Jongh had de zorg voor het huishouden en gezin.

Lees verder over Aletta’s jeugd

Studeren

 • Diploma leerling-apotheker
  Op 26 juli 1870 behaalde ze het diploma leerling-apotheker te behalen. De eerste stap van Aletta om een medische studie te kunnen volgen.
 • 1870-1871 Hoogere Burgerschool
  Haar vader verzocht daarom aan de directeur van de plaatselijke Hoogere Burgerschool (HBS) of zijn oogappel enkele vakken mocht volgen.
 • 1871-1878 Studie geneeskunde in Groningen en Amsterdam
  Op 20 april 1871 werd Aletta H. Jacobs ingeschreven als student aan de Groningse Hoogeschool.
 • 1876 Aletta studeerde verder aan de Gemeenteuniversiteit van Amsterdam en slaagt in 1878 voor het arts-examen.
  De eerste vrouwelijke arts van Nederland was een feit.
 • 1879 Promotie op 8 maart te Groningen / Studiereis naar Engeland
  Op 8 maart 1879 verwierf ze de doctorstitel met haar dissertatie Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen

Lees verder over Aletta’s studeren

Werk en maatschappij

 • 1879-1904 Huisarts in Amsterdam
  Aan de Herengracht te Amsterdam begon dokter Jacobs haar praktijk als huisarts.
 • 1881 Oprichting Nieuw-Malthusiaansche Bond
  Aletta was mede-oprichtster en lid van deze bond die zich inzette voor een verantwoorde geboortebeperking.
 • 1883 Op de kieslijst van Amsterdam
  Op 22 maart 1883 stuurde dr. Jacobs een brief met het verzoek om als belastingbetalende ingezetene van Nederland op de kieslijst geplaatst te worden. Het antwoord was afwijzend.

Meer over Aletta’s werk
Meer over de strijd voor het kiesrecht

Quotes van Aletta Jacobs

Quote van Aletta Jacobs als arts in 1881:

“Vrouwen die niet anders dan kwijnende of levenloozen kinderen ter wereld brachten, zoo goed als zij voor wie elke nieuwe bevalling een nieuwe worsteling met de dood beteekende”.

Quote van Aletta Jacobs als partner in 1883:

“…waarin wij elk onze volle vrijheid zouden behouden en economisch onafhankelijk van elkaar zouden zijn, waarbij wij zelfs afzonderlijk zouden blijven wonen…”

Liefde en leven

 • 1884 Vrij huwelijk met Carel Victor Gerritsen (1850-1905)
 • 1892 Wettelijk huwelijk met Carel Victor Gerritsen op 28 april
 • 1893 Moeder van één dag
  Op 10 september 1893 werd een zoontje geboren, maar het jongetje overleed nog dezelfde dag.

Meer over Liefde en Leven
Quote van Aletta Jacobs als moeder in 1893:

“Het kindje waarnaar wij zoozeer hadden verlangd, heeft slechts één dag mogen leven. Door een fout van den accoucheur bij de geboorte, was het geen langer leven beschoren. Hoezeer ons deze slag getroffen heeft, kan ik niet beschrijven. Jaren heb ik noodig gehad om het verdriet te boven te komen.”

Meer werk en maatschappij

Meer over publicaties van Aletta
Meer over de strijd voor het kiesrecht

 • 1901 Contacten met de Vrijzinnig Democratische Bond
  Op 17 maart 1901, tijdens een vergadering in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, wordt de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) opgericht, gesteund door een verzameling handtekeningen, waaronder die van Aletta Jacobs.
  Een belangrijke figuur in de VDB was C.V. Gerritsen, Aletta’s levensgezel. Welke rol Aletta, afgezien van het zetten van haar handtekening, in de VDB vervulde – die van medeoprichtster, of als vrouw achter Gerritsen, danwel sympathisant – blijft vaag in haar Herinneringen.
 • In 1903 werd Aletta Jacobs presidente van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK).
 • 1904 Einde praktijk
  Vanwege de kwetsbare gezondheid van haar man, besloot Aletta in 1904 haar praktijk als huisarts neer te leggen. Samen zouden zij een reis door Noord-Amerika maken.

Quote van Aletta Jacobs als activiste in 1903:

“Aanvankelijk was spot en hoon ons deel. De pers en de openbaare meening, verdraaiden onze woorden, verdoezelden maar liefst de feiten. Daarna volgde de periode van verdachtmakingen. Toen wij, ondanks alle tegenwerking, bleven ageeren, werden wij geruimen tijd doodgezwegen.”

En dan verder

 • 1904 Nederland viert Aletta’s 25 jaar doctor
  Op 8 maart 1904 was het 25 jaar geleden dat zij gepromoveerd was tot doctor in de geneeskunde en heel Nederland vierde dat mee. Oud-patiënten zonden brieven en bloemen, verenigingen stuurden gelukstelegrammen en kranten publiceerden lovende artikelen over de persoon die een nationale heldin leek te zijn geworden.
 • 1904/05 Met Gerritsen naar Amerika

Quote van Aletta Jacobs als weduwe in 1905:

“In betrekkelijk korten tijd was zijn vroeger krachtig gestel gesloopt door maag- en levercarcinoom, in een reeds nu gevorderd stadium. (…) Dat zijn einde nabij was, daarvan was hij zich niet bewust en ik zorgde dat hij er onkundig van bleef. Op den 5den Juli 1905 is hij zacht ingeslapen. (..) stikdonker leek mij den weg die ik verder alleen zou hebben af te leggen.”

 • 1905 C.V. Gerritsen overlijdt op 5 juli
 • 1906 Met Carrie Chapman Catt in Boedapest
 • 1908 Het vierde congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht vond plaats te Amsterdam
 • 1910 Vertaling van Woman and Labour van Olive Schreiner.
  Aletta vertaalde het boek als De vrouw en arbeid, verschijnend in hetzelfde jaar.
 • 1911-1912 Wereldreis met Carrie Chapman Catt

Reizen

Quote van Aletta Jacobs als reisorganisator in 1911:

“Indien twee personen hebben besloten om samen een groote reis te maken, maar de een woont in New York en de andere in Amsterdam, dan is daarmee de reis nog niet voorbereid.”

 • 1913 Verschijning van een tweedelige bundeling van Aletta’s reisbrieven.
  Reisbrieven uit Afrika en Azië – benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen.
 • 1914 Met Anna Howard Shaw in Rome
  In het voorjaar van 1914 werd het Congres van de Internationale Vrouwenraad te Rome gehouden. Ook Aletta Jacobs was hier aanwezig, net als Anna Shaw. De twee gingen samen een week naar het nabijgelegen eiland Capri. Nut en ontspanning konden in de vrouwenbeweging uitmuntend samengaan.
 • 1915 Aletta organiseerde het vrouwenvredescongres in Den Haag.

Quote van Aletta Jacobs als toerist in 1913:

“In welk land ter wereld is het mogelijk, dat twee dames, geheel ongewapend, met een dozijn mannen uit het volk, zes uren lang door een dicht bosch durven te trekken, zonder een oogenblik vrees te gevoelen, dat haar iets onaangenaams wedervaren zal”.

Lees verder over vrede
Lees verder over Aletta’s publicaties

1919 Aletta Jacobs geschilderd door Isaac Israëls. Geschenk van Mathilde Cohen Tervaert-Israëls bij de opening van het IAV in 1936 (het huidige Atria).

En nog meer maatschappelijke betrokkenheid

 • 1922 Op 5 juli voor het eerst naar de stembus
 • 1924 Herinneringen
  Na jaren vol strijdbaarheid nam Aletta Jacobs de rust en de tijd om haar memoires op te schrijven. In 1924 verscheen Herinneringen.
 • 1925 New York: conferentie over geboortenbeperking
  Tot op hoge leeftijd zou Aletta Jacobs haar medische en sociale betrokkenheid bij het thema van de geboortebeperking in de praktijk brengen. In haar eerste jaren als arts schreef ze het pessarium voor, later werd zij herhaaldelijk uitgenodigd op internationale congressen om daar haar visie te laten horen, zoals in 1922 in Londen en in 1925 in New York op de International Conference of Birth Control. Hier benadrukte zij nogmaals over het belang van geboorteregeling. Zij werd inmiddels in binnen- en buitenland erkend als een autoriteit op dit gebied.

Quote van Aletta Jacobs als kiezer in 1922:

“Beladen met bloemen die dankbare vrouwen mij aan den ingang van het stembureau hadden aangeboden, kon ik mijn eerste stembiljet in de bus werpen, waarbij de voorzitter van het bureau mij met een handdruk geluk wenschte.”

Quote van Aletta Jacobs als wijze oude dame in 1924:

“De vrouwen en meisjes van tegenwoordig mochten het zich nog wel eens duidelijk voor oogen stellen, hoe moeilijk, hoe saai en weinig verheffend het leven is geweest van hare grootmoeders en moeders, en vooral van haar ongehuwde tantes. Daardoor zouden zij te beter waardeeren, hoeveel meer zij in den hoogeren zin van het leven kunnen genieten, nu de wegen zijn gebaand voor een vrij en onafhankelijk bestaan, ook voor de vrouw”

Overlijden Aletta Jacobs

 • 1929 10 augustus
  Aletta had hetgeen ze haar taak achtte volbracht. Op 14 augustus was de crematie te Westerveld.

Quote van Aletta Jacobs over de dood in 1928:

“(…) ik weet zeker dat wij niet voor niets hebben geleefd. Wij hebben onze taak volbracht en wij kunnen de wereld achterlaten in de overtuiging, dat we haar in betere toestand achterlaten dan we haar hebben gevonden.”

Verder lezen over liefde en leven

Delen:

Gerelateerde artikelen