Jonge vrouwen lopen grootste risico op cyberpesten

nieuws Jonge vrouwen lopen grootste risico op cyberpesten

Op 17 december publiceerde het CBS een onderzoek naar cyberpesten. Daarbij is ook het verschil tussen mannen en vrouwen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van cyberpesten dan mannen.

Vooral als het gaat om online stalking en laster zijn vrouwen vaker slachtoffer. Bij laster gaat het vaak om persoonlijke filmpjes, foto’s of roddels die online verspreid worden. De meeste vrouwelijke slachtoffers van cyberpesten kennen de dader. In veel gevallen betreft het een ex-partner of collega/studiegenoot.

Risicogroepen

Jonge vrouwen tussen de 15 en 18 jaar lopen het hoogste risico om slachtoffer te worden van cyberpesten; ruim 15% van de jonge vrouwen heeft te maken gehad met cyberpesten. Zij lopen het meeste risico op online stalking. Dit resultaat bevestigt eerder onderzoek verricht door het Fundamental Rights Agency van de Europese Unie (FRA), waaruit ook bleek dat jonge vrouwen een hoog risico lopen. Het feit dat jonge vrouwen in hoge mate actief zijn op social media maakt hen extra kwetsbaar voor pesterijen. Twee andere risicogroepen zijn niet-westerse vrouwen en homoseksuele mannen. Bij de eerste groep is dit voor een deel te verklaren, doordat niet-westerse bevolkingsgroepen relatief jonger zijn en jongeren het actiefst zijn in sociale netwerken.

Aangiftebereidheid van strafbare vormen van online pesten, zoals stalking of bedreiging met geweld, blijkt bij alle groepen laag te liggen. Nog geen kwart meldt het incident bij de politie of een andere instantie. In de leeftijdsgroep 15-25 jaar is dit slechts 15%.

Kennis nodig voor beleid

Cyberpesten brengt vele negatieve gevolgen voor de slachtoffers met zich mee. Jonge vrouwen vormen een kwetsbare groep. De cijfers roepen vragen op die nader onderzoek verdienen. Als vrouwen en mannen verschillende risico’s lopen is dit belangrijke informatie in het kader van preventie en aanpak. Een genderanalyse die dieper ingaat op die verschillen, op de verhouding tussen slachtoffers en daders en de oorzaken van een lage meldingsbereidheid is nodig om gericht beleid te kunnen ontwikkelen. Atria zal in 2016 op dit thema terugkomen.

Delen:

Gerelateerde artikelen