Naming en praising voor meer vrouwen in top bedrijfsleven

beleidsadvies benchmark diversiteit

Atria is verheugd over de voorgenomen invoering van een wettelijk en verplichtend quotum voor de bevordering van het aantal vrouwen in Raden van Commissarissen (RvC’s) van beursgenoteerde bedrijven.

In combinatie met de plannen voor een evenwichtiger m/v verhouding in de Raden van Bestuur (RvB’s) en de subtop van bedrijven levert dit voorstel een bijdrage aan meer diversiteit. Een dergelijke ingreep is nodig om een zichzelf reproducerend systeem van homogeniteit aan de top van het bedrijfsleven te doorbreken. We beschouwen dit voorstel dan ook als een noodzakelijke voorwaarde. En het is een startpunt voor een meer inclusieve cultuur in alle sectoren van de economie.

Nauw betrokken bij voortraject

Atria is zeer nauw betrokken geweest bij het voortraject. In 2015 voerden we in opdracht van het ministerie van OCW een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar wat andere landen doen om meer vrouwen in de top van bedrijven te krijgen. Dit vergelijkend onderzoek werd in 2018 opgevolgd met een voorstudie naar de mogelijkheden van het uitvoeren van een benchmark. In 2019 is deze benchmark daadwerkelijk door Atria uitgevoerd. Minister van Engelshoven trad op 8 maart 2019 met de uitkomsten van dit onderzoek naar buiten. De publicatie van de benchmark leidde tot veel media-aandacht. Mede vanwege de bevinding dat slechts 13 van de 200 onderzochte bedrijven voldeden aan de streefcijfers.

topvrouwenindex

Aanbevelingen Atria

Atria wil graag de volgende aanbevelingen meegeven voor het versterken van de wetgeving.

Rapportage – duidelijke instructies en publicatie met naam en toenaam

Uit de Benchmark man-vrouw verhoudingen in RvB’s en RvC’s die Atria uitvoerde in 2019 bleek dat lang niet alle bedrijven hun jaarverslagen op internet publiceren. Daarnaast rapporteerden de bedrijven niet altijd eenduidig en helder over:

  • rechtsvormen
  • omvang van de besturen
  • en/of geslacht van de individuele bestuursleden

Dat betekent dat er duidelijke instructies nodig zijn voor de manier van rapporteren. Er moeten consequenties verbonden worden aan het niet of onvolledig rapporteren van de gevraagde informatie. Wij willen de SER bovendien van harte aanbevelen om de resultaten van de rapportage openbaar te maken. Met naam en toenaam. Uit het vooronderzoek en de media-aandacht naar aanleiding van de benchmark is gebleken dat de methode van naming & praising als een belangrijke incentive werkt voor bedrijven om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichting voldoen.

Streefcijfer: “passend en ambitieus”

In de toelichting van het voorstel staat dat een streefcijfer “passend en ambitieus” moet zijn. Atria benadrukt het jammer te vinden dat daarmee het streefcijfer van 30% uit de Wet Bestuur en Toezicht voor RvB’s wordt losgelaten. 30% staat voor de kritische massa die nodig is voor een systeemverandering. We vinden het vooral van belang dat de tekst expliciet stelt dat “nul” geen passend en ambitieus streefcijfer is. In Duitsland geldt een vergelijkbaar voorschrift en bleek in 2019 dat 1/3 van de 160 beursgenoteerde bedrijven “nul” als streefcijfer voor de RvB (Vorstand) had genomen.

Termijn verlengen

In het voorstel staat een termijn van 8 jaar voor het wettelijk ingroeiquotum. Gezien het feit dat commissarissen maximaal benoemd kunnen worden voor 12 jaar, is een doorlooptijd van 8 jaar dus relatief kort. Atria stelt voor om deze termijn te verlengen.

Lees hier de brief aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als reactie op de internetconsultatie.

Delen:

Gerelateerde artikelen