Loonkloof bij jongeren in het voordeel van vrouwen

nieuws Loonkloof bij jongeren in het voordeel van vrouwen

Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in Nederland is sinds 2008 kleiner geworden. Jonge vrouwen verdienen gemiddeld zelfs meer dan jonge mannen. Dit meldt het CBS vandaag naar aanleiding van het onderzoek Gelijk loon voor gelijk werk?

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in Nederland is in 2014 10% bij de overheid en 20% in het bedrijfsleven. In 2008 was de loonkloof vooral bij de overheid flink hoger (CBS, 2016). Verschillen in beloning kunnen ontstaan als gevolg van verschillen in opleidingsniveau, beroepskeuze of -niveau, het deeltijd- of voltijdwerken of werkervaring. Ook als voor deze kenmerken gecorrigeerd wordt, blijft er een loonkloof bestaan. Dit kan worden verklaard door discriminatie, maar kan ook samenhangen met kenmerken die niet bekend en/of moeilijk kwantificeerbaar zijn. Denk aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals verlofmogelijkheden en flexibele werktijden.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Overheid Bedrijfsleven
2008 -16% -22%
2014 -10% -20%

De zogenaamde gecorrigeerde beloningsverschillen bedroegen in 2014 5% bij de overheid en 7% in het bedrijfsleven. Ook hier is sprake van een daling sinds 2008.

Gecorrigeerde loonkloof

Overheid Bedrijfsleven
2008 -7% -9%
2014 -5% -7%

Jonge vrouwen verdienen meer

Opvallend is dat jonge vrouwen gemiddeld meer verdienen dan jonge mannen. Vanaf ongeveer 36 jaar verdienen vrouwen bij de overheid minder dan mannen. In het bedrijfsleven geldt dit vanaf ongeveer 30 jaar. De voorsprong van jonge vrouwen hangt onder meer samen met een stijgend opleidingsniveau: in leeftijdscategorieën jonger dan 35 jaar zijn vrouwen gemiddeld hoger opgeleid dan mannen.

Beter beleid

Toch is er nog steeds werk aan de winkel. Zo is de loonkloof in het bedrijfsleven groter dan bij de overheid en daalt hij minder snel. Daarnaast is het de vraag of jonge vrouwen erin slagen om hun loonniveau op peil te houden als er kinderen komen. Een deel van de kenmerken die het loonverschil verklaren, hangt namelijk samen met de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren wanneer er kinderen komen. Atria pleit daarom voor een stevig emancipatiebeleid met aandacht voor goede arbeid- en zorgregelingen, ook in het bedrijfsleven. Een betaald en niet overdraagbaar ouderschapsverlof kan hieraan bijdragen.

Delen:

Gerelateerde artikelen