Preventie intergenerationeel geweld

Preventie intergenerationeel geweld

Menu:  Handreiking | Instrumenten | Films

Preventie van de intergenerationele overdracht van geweld

Geweld binnen het gezin, zowel partner- als kindermishandeling, is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Geweld binnen gezinnen kan van generatie op generatie worden overgedragen. Hoe kan dit worden voorkomen? Welke preventiepraktijken zijn veelbelovend in het terugdringen van geweld binnen gezinnen? En wat kunnen beleidsmakers, professionals en inkopers van preventieprogramma’s leren van praktijken in het buitenland?
Het Verwey-Jonker Instituut, wetenschappelijk onderzoeksinstituut maatschappelijke vraagstukken, en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, deden tussen oktober 2013 en december 2015 een verkennend onderzoek naar veelbelovende preventiepraktijken gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen in Nederland en Europa. Deze website informeert over de uitkomsten van het onderzoek.
Hier tref je informatie en inspiratie om aan de slag te gaan en de bevindingen toe te passen in beleid, hulpverlenings- en onderwijspraktijk met het uiteindelijke doel:

het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen

Atria en het Verwey-Jonker Instituut deden een verkennend onderzoek naar veelbelovende preventiepraktijken gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen in Nederland en Europa. Het onderzoekrapport Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU, Verkenning van wat werkt, tref je hier:

Gendersensitief beleid en aanpak

Uit onderzoek blijkt dat geweld in gezinnen veelal samenhangt met ongelijkheden tussen vrouwen en mannen en met sekse- en genderstereotype beeldvorming en verwachtingen ten aanzien van jongens en meisjes. Om recht te doen aan de complexiteit van factoren die geweld in het gezin veroorzaken en in stand houden, is een gendersensitief perspectief op geweld essentieel.

In 2015 voerden Regioplan samen met Margreet de Boer (PoWr) een genderscan uit bij gemeenten waaruit bleek dat er een verbeterslag nodig is om beleid en aanpak van huiselijk geweld voldoende gendersensitief te krijgen. Verschillende professionals maar ook gemeenten onderschrijven het belang van gender bij de aanpak van huiselijk geweld, maar missen concrete handvatten. In de Follow-up van deze genderscan, waar Atria en Movisie ook betrokken bij zijn, zijn er instrumenten ontwikkeld om gemeenten en professionals hierin te ondersteunen.

De instrumenten zijn hier te downloaden:

Handreiking preventie intergenerationeel geweld

Programmatische aanpak van de preventie van intergenerationeel geweld
Hoe geef je als beleidsmaker of professional vorm aan lokaal preventiebeleid om de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen te voorkomen? Deze vraag staat centraal in de Handreiking programmatische aanpak van de preventie van intergenerationeel geweld, die het Verwey-Jonker Instituut en Atria samenstelden.

Hierin zijn de belangrijkste conclusies opgenomen uit een verkennend Europees onderzoek naar beloftevolle interventies die de twee organisaties uitvoerden. De Handreiking is verder aangescherpt door in gesprek te gaan met lokale beleidsmakers en professionals. Delen zij de conclusies van het rapport? Wat hebben zij nodig om aan de slag te gaan met programmatische preventiebeleid?

De Handreiking biedt informatie en inspiratie om aan de slag te gaan en de bevindingen toe te passen in beleid, hulpverlenings- en onderwijspraktijk met het uiteindelijke doel: het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen.
Handreiking programmatische aanpak van de preventie van intergenerationeel geweld (pdf)

Films: Goede voorbeelden in Nederland

Voorzorg. Een programma voor jonge hoog risico vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen ondersteuning door middel van huisbezoeken van getrainde verpleegkundigen bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind.

Nieuwe toekomst. De Nieuwe Toekomst is een methodiek voor vrouwen die na een periode van bedreiging en huiselijk geweld weer de regie over hun eigen leven willen krijgen en economisch onafhankelijk worden.

  • STUK biedt jongeren die verwaarlozing, seksueel misbruik of huiselijk geweld hebben meegemaakt een platform om via het maken van theater en film voorlichting te geven over kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Mannen Kom Op biedt mannen ondersteuning om agressief gedrag in huis bespreekbaar te maken.
  • Vertrouwenspersonen huiselijk geweld biedt slachtoffers van geweld vertrouwenspersonen uit de buurt waardoor zij kunnen praten over hun ervaringen.
  • WE CAN Young wil door middel van een campagne jongeren bewustmaken om respectvol met elkaar om te gaan: er zijn grenzen als het gaat om seks en relaties.

Overheidscampagnes geweld in gezinnen

Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ Deze campagne startte in 2012 en loopt door.
SIRE startte in 2006 met de campagne ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’

© 2016 | Atria, kennisinstituut voor vrouwengeschiedenis en emancipatie | Verwey-Jonker Instituut

Delen:

Gerelateerde artikelen