Vrouwen in een nieuw pensioenstelsel

geldpoppetjes

Pensioen is geen vrouwenzaak, zo lijkt het. Mannen bouwen gemiddeld ruim twee keer zoveel pensioen op als vrouwen, de pensioenfondsbesturen bestaan voor ruim 88% uit mannen en op bijeenkomsten over het nieuwe pensioenstelsel is het merendeel van de deelnemers man. Vrouwen zijn voor hun pensioen vaker dan mannen afhankelijk van hun partner of van de sociale zekerheid, zo blijkt uit een enquête die Aegon heeft gehouden onder 16.000 werknemers en gepensioneerden in 15 landen, waaronder Nederland. En vrouwen zijn zich minder vaak bewust van hun pensioensituatie dan mannen en zijn minder financieel zelfredzaam.
Redenen te meer voor Atria om een bijdrage te leveren aan de Nationale Pensioendialoog die door staatssecretaris Klijnsma is gestart.

Toekomstbestendig pensioenstelsel

Atria wil graag uitdrukkelijk vrouwen benoemen als belanghebbenden bij een goed en toekomstbestendig pensioenstelsel, gezien hun financieel meer kwetsbare positie. Er zijn namelijk meerdere signalen dat de verschillende keuze-elementen voor het nieuwe pensioenstelsel andere effecten kunnen hebben op de financiële positie van vrouwen in vergelijking met die van mannen. De vraag rijst dan ook in hoeverre de mogelijke wijzigingen in het pensioenstelsel in overeenstemming zijn met het kabinetsbeleid op het vlak van economische zelfstandigheid van vrouwen.

Advies

In dit advies doen we een voorzet voor een analyse van de genderaspecten van het huidige en het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij bevelen we aan dat ook andere persoonskenmerken, zoals leeftijd, huishoudensvorm, etniciteit en leeftijd in acht worden genomen, in combinatie met elkaar, zodat de gevolgen voor verschillende typen vrouwen en mannen inzichtelijk worden.

Delen:

Gerelateerde artikelen