Onderzoek naar de effecten van De Nieuwe Toekomst

nieuws Onderzoek naar de effecten van De Nieuwe Toekomst

Atria gaat de komende 4 jaar onderzoek doen naar de effecten van het project De Nieuwe Toekomst. Dit project is in 2012 door de Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwenraad ontwikkeld en heeft tot doel vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, vooral op de arbeidsmarkt, en hiermee een nieuwe toekomst te bieden. Ondanks de grote afstand tot de arbeidsmarkt en veelvoorkomende multiproblematiek van deze doelgroep, zijn de eerste resultaten van het project veelbelovend.

Inzicht in effecten en verklaringen van De Nieuwe Toekomst

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is er nog geen zicht op de effecten en zijn de behaalde resultaten ook nog niet verklaard. Om dit inzicht te krijgen voert Atria de komende jaren een quasi-experimenteel effectonderzoek uit. We volgen 300 deelnemers in hun weg naar (arbeids)participatie. 150 deelnemers zijn afkomstig uit gemeenten die De Nieuwe Toekomst uitvoeren (de interventiegroep) en 150 deelnemers uit gemeenten die het project niet uitvoeren (de controlegroep). Om de resultaten uit het effectonderzoek te verklaren, voert Atria i.s.m. Panteia gelijktijdig bij dezelfde gemeenten een procesevaluatie uit.

Financiering vanuit ZonMw-programma Vakkundig aan het werk

De uitvoering van het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk. Dit programma richt zich op de vragen die gemeenten hebben rondom de decentralisaties en de toenemende taken op het terrein van Werk en Inkomen. Daarnaast speelt het programma in op de behoefte van de sector Werk en Inkomen om meer methodisch en evidence based te werken.

Start onderzoek oktober 2017

De Gemeente Maastricht behoort tot de pilot-gemeenten. En is de eerste gemeente die De Nieuwe Toekomst in 2017 in zijn beleidsprocessen heeft geborgd. In het opstellen van het onderzoek heeft Atria nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen. Tijdens de uitvoering van het onderzoek wordt deze samenwerking gecontinueerd en uitgebreid met de andere deelnemende gemeenten. Daarnaast vindt er tussentijdse afstemming plaats met de Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwenraad. Het perspectief van de slachtoffers van huiselijk geweld staat gedurende het onderzoek centraal. Naast afstemming met de lokale vrouwenopvang en hun cli├źntenraden, zal ook Stichting Zijweg een adviserende rol innemen.

Het onderzoek start op 1 oktober 2017 en zal tot en met september 2021 lopen. De resultaten kun je hier vinden.

Meer info over het project bij ZonMW

Delen:

Gerelateerde artikelen