Mannenbond: Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit

blog Mannenbond: Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit

Als je werkt bij een instituut waar de kiem van de collectie rechtstreeks van Aletta Jacobs komt, heb je natuurlijk een en ander gezien over de strijd voor het vrouwenkiesrecht. Daarom was ik ook aangenaam verrast toen ik op een dag op dit plaatje stuitte.

Wie zijn ze?

Deze heren zijn leden van het Bestuur Vereeniging Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht. In onze collectie vind ik de statuten van deze vereniging, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 juni 1909 No 45.

De vereeniging stelt zich ten doel, ten einde de staatkundige, economische en maatschappelijke gelijkstelling der beide seksen te bevorderen, te ijveren voor vrouwenkiesrecht.
Zij tracht de Nederlandsche mannen zooveel mogelijk te overtuigen van de wenschelijkheid van de invoering van vrouwenkiesrecht en te bewegen voor het verkrijgen ven deze hervorming werkzaam te zijn.

De heren: W.A.E. Mansfeldt, Mr. Joh. Belifante, F.F.W. Kehrer, H. van der Mandere, P. Scheltema de heere, A. Broese van Groenou, P.J. Oud en B. Thoënes schreven een manifest of poster of brief met de oproep:

Mannen van Nederland!
De grondwetscommissie heeft geen meerderheid kunnen vinden, die zich wenscht uit te spreken voor de invoering van VROUWENKIESRECHT, in welken vorm dit dan ook zou kunnen gegeven worden. Onze vrouwen, onze moeders, onze zusters, worden dus achter gesteld bij hare sexegenooten in andere beschaafde Staten, in welke zij wel tot eigen oordeel in staat worden geacht.

Zelfs in Rusland hebben sommige vrouwen eenig kiesrecht. In Zweden, Denemarken, IJsland, Engeland, Schotland en Ierland hebben zij het kiesrecht voor de gemeenteraden; in Noorwegen, Finland, Bohemen, den Australischen Statenbond en in zes N.-Amerikaansche Staten ook voor het parlement, en de regeeringen van al die landen zijn eenstemmig in hun lof over de goede uitwerking daarvan op de politiek zoowel als op de maatschappelijke toestanden.

Kunnen wij ons den smaad, die alzoo den Nederlandschen Vrouwen wordt aangedaan, laten welgevallen? Welke ondeugden of gebreken kleven haar dan toch aan, die haar onbekwaam maken om WERKELIJK burgeressen te zijn? Waarom moeten zij steeds onmondig blijven en in zake kiesrecht, gelijkgesteld met idioten en misdadigers?

Mannen van Nederland zijt rechtvaardig!
Ongeveer 160.000 Vrouwen vragen uw steun en stem in haren strijd voor recht!
Mogen wij haar zonder hulp laten?
Mannen van Nederland, werkt met ons mede tot de vrijmaking en ontvoogding van de grootste helft onzer natie!
Sluit U aan bij den MANNENBOND VOOR VROUWENKIESRECHT, die dat doel nastreeft, en de eer der Nederlandsche vrouw aldus wil verdedigen!

Statuten en propaganda-lectuur worden U, op aanvrage, door onzen Secretaris gaarne toegezonden.

Het is goed om te zien dat de vrouwen niet alleen stonden in hun strijd. Dat er ook bij mannen draagvlak was. Dat is belangrijk, ook voor nu, om je dat te realiseren.

Annetta Willemse (voormalig coördinator sociale media en webcommunicatie bij Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen