Marie B. Boissevain-Pijnappel – biografie

biografie Maria Boissevain-Pijnappel collectie: Atria

Beeld: Studioportret van Marie Boissevain-Pijnappel, voorzitter Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht en lid provinciale staten, ca. 1930. Fotograaf onbekend. Collectie IAV-Atria.
Atria wil graag de goede bronvermelding geven. Ken je de maker van deze foto, dan horen wij dat graag: beeld@atria.nl

Feministe en liberaal politica. Lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Actief in de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, later de Unie voor Vrouwenbelangen. Maria Pijnappel was de dochter van Menso Johannes Pijnappel, jurist, vrijzinnig-democratisch Tweede- en Eerste Kamerlid en gemeenteraadslid in Amsterdam. Haar moeder heette Helena Catharina Justina Brugmans. Ze trouwde in 1891 met Charles E.H. Boissevain, gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze kregen tien kinderen.
Wie: Marie B. Boissevain-Pijnappel
Geboortedatum: 13 juli 1870
Geboorteplaats: onbekend
Sterfdatum: 24 november 1950
Plaats van overlijden: Blaricum, Nederland
Alternatieve naam: Maria Barbera Pijnappel

Het leven van Marie Boissevain-Pijnappel

Maria Boissevain werd in 1907 lid en voorzitster van de net opgerichte Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. Als voorzitster benadrukte ze de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze wilde niet strijden tegen mannen, maar tegen de omstandigheden. De Bond nam geen standpunt in over de wenselijkheid van algemeen kiesrecht, zodat ook voorstanders van een beperkt vrouwenkiesrecht zich konden aansluiten. Boissevain streed niet alleen voor vrouwenkiesrecht, maar ook voor staatsburgerschap voor vrouwen.

In 1920 fuseerde de Bond voor Vrouwenkiesrecht met de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland tot de Unie voor Vrouwenbelangen. Daarvan werd Maria Boissevain-Pijnappel de eerste voorzitster. Haar familieleden Mia Boissevain en Mies Boissevain-van Lennep waren eveneens in de vrouwenbeweging actief.

Van 1919 tot 1936 zat Maria in de Provinciale Staten van Noord-Holland. In 1919 werd ze in de liberale politieke partij Economische Bond van Willem Treub gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Vrouwen hadden toen alleen passief kiesrecht: ze konden gekozen worden, maar niet zelf kiezen. Toen de Economische Bond samen met diverse andere liberale partijen in 1921 opging in de Vrijheidsbond werd ze daarvan lid en bleef zij in de Provinciale Staten, tot 1939. Ze werd ook bestuurslid van de Vrijheidsbond.

Als Statenlid hield ze zich onder meer bezig met het verbeteren van de efficiëntie in de gezondheidszorg. Ook stimuleerde ze de volkshuisvesting. Ze pleitte voor diverse onderwijshervormingen, zoals invoering van handenarbeid op de lagere school, zodat kinderen beter in staat zouden zijn een passende beroepskeuze te maken. Meer persoonlijke verantwoordelijkheid kweken vond ze essentieel voor het onderwijs.Vanwege haar drukke gezin stelde ze zich niet kandidaat voor de Tweede Kamer.
Maria Boissevain-Pijnappel collectie: Atria

Auteur biografie: Mariek Hilhorst
Publicaties van: Congres voor sociale verzekering bijeengeroepen door de vereeniging van Raden van Arbeid (…) te Utrecht op 11 en 12 october 1921 : Verzamelde referaten : Verslag / C. Pothuis-Smit, C. Frida Katz, M. Boissevain-Pijnappel. – Amsterdam : Vereeniging van Raden van Arbeid, 1921. – 171p., 146p. : lit
Archieven: Archief Marie B. Boissevain-Pijnappel (Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen