Privacy- en cookiebeleid

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, gevestigd aan de Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
https://atria.nl 
Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam
020-3031 500
info@atria.nl 

Petra van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Atria. Zij is te bereiken via secr@atria.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Atria verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • Interesseprofielen
 • Aanmelding en aanwezigheid events

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secr@atria.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Atria verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodigingen
 • Contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Toegang verlenen tot evenementen waarvoor registratie noodzakelijk is
 • Om je informatie te verstrekken
 • Een marketing- en/of fondsenwervingsactiviteit aan te bieden
 • Het verstrekken en factureren van een bibliotheek abonnement / betaling

Geautomatiseerde besluitvorming:

Atria neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atria) tussen zit.
Atria gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • WordPress – Atria gebruikt WordPress als Content Management Systeem. We beveiligen met reguliere updates, een firewall en TLS (Transport Layer Security)
 • Limb Gallery (i2S) – voor collectie beheer en collectie ontsluiting. We beveiligen met reguliere updates, een firewall, TLS (Transport Layer Security) en Two-Factor Authentication
 • Mollie – Online betalingen voor verkoop merchandise via iDeal laat Atria verlopen via Mollie. Voor Mollie is beveiliging het allerbelangrijkste. Door rigoureuze veiligheidscontroles, veilige dataopslag, screening van personeel en compliance met elke regulering, kan Mollie veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van hun betaalplatform garanderen.
 • Procurios Fundraising – Atria  gebruikt Procurios als CRM systeem voor relatiebeheer, evenementen, marketingactiviteiten en fondsenwerving. We beveiligen met reguliere updates, een firewall en TLS (Transport Layer Security)
 • YourTicketProvider – Voor verkoop toegangsbewijzen door Atria georganiseerde evenementen. YourTicketProvider neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Hiervoor worden in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
  • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie of daaraan vergelijkbare technologie
  • De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot bevoegd personeel
  • Jaarlijkse audits van het beveiligingsbeleid door een externe partij
  • Back-ups van de persoonsgegevens om deze bij fysieke of technische incidenten tijdig te herstellen. YourTicketProvider zal Atria (verwerkingsverantwoordelijke) alle beschikbare informatie verstrekken om verantwoordelijke bijstand te verlenen bij uitvoeren van beveiligingsmaatregelen, het mogelijk maken van audits en inspecties en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.
 • CampaignMonitor – CampaignMonitor bewaart naam en e-mailadres voor Atria (verwerkingsverantwoordelijke) ten behoeve van het verzenden van digitale nieuwsbrieven. CampaignMonitor controleert en documenteert alle huidige beveiligingsmaatregelen en –praktijken om te zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atria bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Cookie: Google Analytics – 2 jaar

Men kan zich afmelden voor de nieuwsbrief via een link in iedere nieuwsbrief. De gegevens worden dan uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Atria versterkt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Atria gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Jekunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden versterkt.

Atria gebruikt de volgende analytische cookies:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze cookies krijgt Atria inzage in de het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc. Op deze manier kan Atria de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Atria kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
Atria heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacy verklaringen van de desbetreffende partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar deze partijen en wordt opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 • Twitter: wij verwijzen je naar de privacyverklaring van Twitter
 • LinkedIn: wij verwijzen je  naar de privacyverklaring van LinkedIn
 • Facebook: wij verwijzen je naar de privacyverklaring van Facebook
 • Google+: wij verwijzen je naar de privacyverklaring van Google+
 • Instagram: wij verwijzen je naar de privacyverklaring van Instagram
 • You Tube: we verwijzen je naar de privacyverklaring van You Tube

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Atria en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar secr@atria.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Atria wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichtbouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Atria neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk  hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secr@atria.nl

Delen: