Onlosmakelijk verbonden: gendergelijkheid, klimaat en biodiversiteit

Onlosmakelijk verbonden: gendergelijkheid, klimaat en biodiversiteit

Concrete aanbevelingen voor integraal beleid, paper van ActionAid, Both ENDS, WECF en WO=MEN

De klimaat -en biodiversiteitscrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Het recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) laat zien dat we ons op een kantelpunt bevinden. Om de Parijs klimaatdoelstelling van 1,5 graad opwarming te behalen, moeten we nu het tij keren. Hier moet iedereen bij betrokken zijn.

Lees Onlosmakelijk verbonden: gendergelijkheid, klimaat en biodiversiteit [PDF]

Vrouwen en meisjes maken de helft van de wereldbevolking uit, maar hun stem wordt onvoldoende gehoord in biodiversiteits- en klimaatbeleid. Zo worden slechts 33%
van de besluitvormende posities binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change bekleed door vrouwen. Op het niveau van nationale of lokale overheden en andere instituties ligt dit aandeel zelfs veel lager. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar ook onverstandig. Vrouwen hebben juist een sleutelpositie bij een breed scala aan activiteiten die biodiversiteit en aanpassingen aan klimaatverandering ondersteunen. Zoals bodem- en waterbeheer, bebossing, en het waarborgen van variatie binnen cultuurgewassen. Zij zijn kennishouders als het gaat om biodiversiteit én pioniers in belangrijke sectoren als duurzame energie, water, bos- en landbouw. Tevens leiden (Inheemse) vrouwen het verzet tegen fossiele projecten en de aantasting van ecosystemen. Het is daarom van belang dat juist zij deelnemen aan de tafels waar beleid wordt gemaakt en politieke besluiten worden genomen.

Klimaat, biodiversiteit en gendergelijkheid

Dit paper van ActionAid, Both ENDS, WECF en WO=MEN gaat in op de intrinsieke link tussen klimaat, biodiversiteit, en gendergelijkheid. Het biedt concrete handvaten aan de Nederlandse overheid voor het oppakken van de volgende 4 kernaanbevelingen:

  • Zorg ervoor dat het Nederlandse landbouw-, mensenrechten-, handels-, en investeringsbeleid in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs, en de internationale doelen en onze inzet op het bereiken van de gendergelijkheid
  • Zet via Nederlands beleid en programma’s, tijdens internationale klimaat- en biodiversiteitsconferenties, en bij VN-agentschappen en binnen de EU, nadrukkelijk in op het effectief betrekken van vrouwen en het bevorderen van gendergelijkheid en inclusiviteit in de besluitvorming
  • Voorkom dat Nederlands en internationaal klimaatbeleid en programma’s juist negatieve effecten hebben op de weerbaarheid van ecosystemen en bevolkingsgroepen, en bestaande machtsstructuren en uitsluitingsmechanismen versterken of in stand houden
  • Zorg dat financiering beschikbaar en toegankelijk is voor lokale gemeenschappen en vrouwen, die werken aan ecosysteembehoud- en herstel en effectieve klimaatinitiatieven, en werk aan de bescherming en ondersteuning van vrouwelijke milieu- en mensenrechtenactivisten
Delen:

Gerelateerde artikelen