Feminisme

Feminisme is de verzamelnaam voor maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke verhoudingen tussen man en vrouw kritisch bekijken en streven naar vrouwenemancipatie.

Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft naar juridische gelijkheid, eist lichamelijke autonomie voor vrouwen en strijdt tegen huiselijk en seksueel geweld. Het feminisme kent vele stromingen.

Eind negentiende en begin twintigste eeuw protesteerden vrouwen tegen uitsluiting in onderwijs en arbeid. Het hoogtepunt van de eerste feministische golf was de strijd voor vrouwenkiesrecht.

Vervolgens draaide het feminisme vanaf de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw vooral om thema’s als abortus, (on-)betaalde arbeid en seksueel geweld.

Thema's