Gender in huiselijk geweld

verslag Gender in huiselijk geweld

Wat is de rol van gender in een effectieve systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld? Die vraag is op donderdag 5 maart 2015 besproken tijdens een landelijke bijeenkomst met medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis, politie, OM, opvang, hulpverlening en ervaringsdeskundigen. Deze bijeenkomst is onderdeel van het project Follow up Genderscan, dat Atria uitvoert samen met Regioplan, Movisie en Margreet de Boer.

Er is veel draagvlak voor een gendersensitieve aanpak, zo bleek uit een peiling onder de aanwezigen. Renée Römkens van Atria gaf aan dat uit casuïstiekonderzoek door Atria en Regioplan is gebleken dat veel ketenpartners onbewust al een goede basis hebben voor gendersensitief werken. Ze stellen veel relevante vragen, hebben een open houding en hebben aandacht voor afhankelijkheden binnen de relatie. Maar de link met gender wordt daarbij meestal niet expliciet gelegd. Renée Römkens lichtte toe welke genderaspecten aan de orde moeten komen in een gendersensitieve aanpak, zoals de aard en ernst van het geweld, gendergerelateerde afhankelijkheden en rolpatronen, relatiedynamiek en intergenerationele overdracht. Ook ging ze in op enkele dilemma’s die ketenpartners vaak tegenkomen, zoals de vraag wat te doen als een vrouwelijk slachtoffer van partnergeweld steeds kiest voor (financiële) zekerheid en daarom bij haar man blijft.

Rol gemeenten

De rol van gemeenten blijkt nog onduidelijk, als het gaat om het stimuleren van een gendersensitieve aanpak. De helft van de aanwezigen vindt dat de gemeente hier inderdaad een stimulerende rol in moet spelen, maar de andere helft, waaronder een flink aantal gemeentelijke beleidsmedewerkers, vindt dit een zaak van de uitvoerende ketenpartners zelf.

Genderaspecten, voorbeelden en instrumenten

In vijf workshops is vervolgens aan de hand van semi-fictieve casussen gesproken over de genderaspecten die aandacht behoeven in de praktijk, goede voorbeelden van gendersensitviteit in de huidige praktijk en de benodigde instrumenten en ondersteuning om de aandacht voor gender te vergroten. De komende maanden zullen Movisie, Regioplan en Atria enkele van deze instrumenten gaan ontwikkelen, in opdracht van de ministeries van OCW, VWS en VenJ.

Delen:

Gerelateerde artikelen