Brief over emancipatiebeleid voor Tweede Kameroverleg op 18 juni 2019

beleidsbrief tweede kamer

Atria deelt de conclusie van de minister van Emancipatie Ingrid van Engelshoven dat er een positieve trend richting vrouwenemancipatie is. Maar op verscheidene beleidsterreinen zijn nog veel stappen nodig zijn voor het bereiken van gendergelijkheid in Nederland. Zo hebben vrouwen en mannen nog een ongelijke positie op het gebied van arbeid en inkomen, is er een ongelijke verdeling van zorgtaken en een verhoogde kans op slachtofferschap van geweld. Ten grondslag aan deze ongelijkheden liggen genderstereotiepe rolpatronen. De Allianties Werk.en.de.Toekomst en Act4Respect waarin Atria samenwerkt met andere organisaties, richten zich daarom in de kern op het doorbreken van genderstereotypen.

Naar aanleiding van de agenda van het overleg en recente ontwikkelingen vraagt Atria aandacht voor de volgende punten.

Wetsvoorstel seks tegen de wil

Minister Grapperhaus informeerde de Tweede Kamer onlangs over zijn voornemen voor een wetsvoorstel om alle onvrijwillige seks strafbaar te stellen. Atria is verheugd dat er een volgende stap wordt gezet in strafbaarstellingen van onvrijwillige seks. Maar wijst erop dat het voorstel slechts ten dele in overeenstemming is met het Verdrag van Istanbul. Atria roept op tot een zorgvuldige aanpassing van wetgeving die overeenstemt met de letter én de geest van het Verdrag van Istanbul.

Reactie WODC-onderzoek naar prevalentie  huiselijk geweld en kindermishandeling

Tevens gerelateerd aan het Verdrag van Istanbul, heeft Atria gereageerd op het syntheserapport De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Ondanks de vaststelling van lacunes is Atria verheugd dat het WODC gedeeltelijk gehoor heeft gegeven aan de oproep vanuit de academische wereld en het maatschappelijk middenveld om prevalentieonderzoek gendersensitiever te maken. Atria benadrukt het belang van vervolgonderzoek om dit doel dichterbij te brengen en kennishiaten te dichten.

Beijing+25 en andere VN-jubilea in 2020

In 2020 staan er op VN-niveau een aantal belangrijke mijlpalen op de planning m.b.t. gendergelijkheid en vrouwenrechten. Zo zal in 2020 het 20-jarig bestaan van Resolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid worden gevierd. En zullen de Sustainable Development Goals (SDGs) – waaronder SDG 5 over gendergelijkheid – 5 jaar worden. Het grootste ijkpunt is het 25-jarig jubileum van het Beijing Platform for Action (BPfA). Dit is hét internationale document over vrouwenrechten, aangenomen tijdens de vierde VN-Vrouwenconferentie in Beijing in 1995. Het BPfA bevat doelstellingen op 12 thema’s, waaraan lidstaten zich gecommitteerd hebben.

Emancipatiebeleid

Tijdens de jaarlijkse sessie van de Commission on the Status of Women (CSW) in 2020 zal de balans worden opgemaakt m.b.t. de implementatie. Hiertoe heeft Nederland een review report aangeleverd bij UN Women over de bereikte resultaten in de laatste 5 jaar. Het valt Atria daarbij op dat er bij de verslaglegging veel nadruk ligt op de strategische partnerschappen met maatschappelijke organisaties, hetgeen de indruk wekt dat het emancipatiebeleid gedelegeerd is aan maatschappelijke of lokale gemeentelijke organisaties. Atria vraagt zich af hoe de minister haar rol ziet in het zelf bijdragen aan de versterking van vrouwen en gendergelijkheid door wet- en regelgeving en beleid.

Gezien de groeiende invloed van een conservatief machtsblok binnen de CSW – onder wiens invloed voor Nederland belangrijke onderwerpen als SRGR en LBTI de afgelopen jaren onder vuur zijn komen te liggen – is Atria benieuwd naar de Nederlandse strategie voor het overeind houden van de progressieve uitgangspunten van het BPfA in de uitkomstdocumenten van het Beijing+25 proces.

Lees hier de hele brief aan de Tweede Kamer

Sinds het vorige overleg over emancipatiebeleid heeft Atria op een breed scala aan gerelateerde onderwerpen adviezen uitgebracht. Adviezen die aansluiten op knelpunten die worden genoemd in de Voortgangsrapportage Emancipatie en de Emancipatiemonitor:

Delen:

Gerelateerde artikelen