Atria’s analyse van emancipatiebeleid in de Rijksbegroting 2020

beleidsbrief geldpoppetjes

Atria analyseert de plannen voor 2020 vanuit vijf invalshoeken die van cruciaal belang zijn voor de voortgang van de emancipatie van vrouwen in Nederland in al hun diversiteit:

 • arbeid & zorg
 • doorbreken van genderstereotypering
 • vertegenwoordiging
 • veiligheid
 • erfgoed

Bij iedere invalshoek wordt verwezen naar de delen van de Rijksbegroting over dit onderwerp met aansluitend de analyse en aanbevelingen van Atria.
Lees Atria’s analyse van emancipatiebeleid in de Rijksbegroting 2020

Samenvatting van de aanbevelingen voor het kabinet

Arbeid & zorg

 • integrale emancipatievisie van het kabinet hoe Nederland in het komende decennium het anderhalfverdienersmodel achter zich kan laten en in de buurt kan komen van een eerlijke verdeling tussen vrouwen en mannen van werk- en zorgtaken
 • streefcijfers voor economische zelfstandigheid van vrouwen en voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen
 • intersectionele benadering in het plan van aanpak arbeidsparticipatie specifieke groepen vrouwen
 • expliciet aandacht voor arbeidsparticipatie van vrouwen met een migratieachtergrond
 • onderzoek naar doorbreking beroepssegregatie
 • steun het initiatiefwetsvoorstel gelijke beloning van vrouwen en mannen
 • geboorteverlof voor beide ouders van 16 weken
 • investeer ook in de kwaliteit van kinderopvang
 • specifieke plannen om zwangerschapsdiscriminatie te voorkomen
 • gendersensitief mantelzorgbeleid

Doorbreken van genderstereotypering

 • beleidsmatige aanpak voor een veilige werkomgeving bij Defensie
 • nader onderzoek naar de doorstroom vanuit voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen
 • onderzoek naar de redenen waarom technisch opgeleide vrouwen die niet kiezen voor een carrière in de techniek of geen werk in hun opleidingsrichting kunnen vinden
 • techniekbeleid specifiek gericht op meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond
 • intersectioneel onderzoek naar vrouwen in de media
 • genderstereotypering als vorm van discriminatie opnemen in de Mediawet

Vertegenwoordiging

 • wettelijk quotum voor vrouwen in Raden van Commissarissen
 • evaluatie van het succes van het Westerdijk Talentimpuls programma, als basis voor doorontwikkeling van beleid voor doorstroming van vrouwen in de wetenschap

Veiligheid

 • het nieuwe voorstel aangaande seks tegen de wil in lijn brengen met letter én geest van het Verdrag van Istanbul: het kernelement van verkrachting wordt gebrek aan instemming, in plaats van dwang
 • deskundigheidsbevordering voor professionals in het voorkomen en (vroegtijdig) signaleren van online (seksuele) intimidatie
 • expliciet aandacht voor de genderaspecten bij het ontwerpen van beleid m.b.t. seksuele straatintimidatie
 • gendersensitief en geïntegreerd beleid gericht op de aanpak van geweld tegen vrouwen
 • intersectionele aanpak van huiselijk geweld
 • integrale, systeemgerichte aanpak, van partnergeweld en kindermishandeling
 • meer middelen voor preventie van gendergerelateerd geweld
 • nationale dataverzameling aanpassen, aan de reeds bestaande gestandaardiseerde indicatoren en methoden
 • wetenschappelijk onderzoek naar de omvang en aard van (seksuele) intimidatie op de werkvloer

Deze analyse is mede mogelijk gemaakt door Werk.en.de Toekomst

Delen:

Gerelateerde artikelen