Reactie op rapport over de prevalentie van huiselijk geweld

nieuws prevalentie geweld

Reactie ter gelegenheid van het monitoringsbezoek van de GREVIO-commissie – het Raad van Europa-orgaan dat toeziet op de implementatie van het Verdrag van Istanboel – aan Nederland op 11 en 12 maart 2019. Deze reactie is een aanvulling op de Schaduwrapportage van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, waaraan Atria tevens heeft bijgedragen.

Gendersensitiviteit: van erkenning naar beperkte implementatie

Atria is zeer verheugd met de expliciete erkenning van de noodzaak van gendersensitief onderzoek naar huiselijk geweld. In het synthese-rapport De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland van het WODC is een uiteenzetting opgenomen over de rol van gender bij huiselijk geweld. Er zijn verscheidene aanpassingen opgenomen t.o.v. eerder WODC-onderzoek, waaronder in de gebruikte vragenlijst en aanvullende analyses. De onderliggende onderzoeksopzet en –methoden zijn desalniettemin niet wezenlijk veranderd met het oog op het behoud van vergelijkbaarheid. Het uiteindelijke doel van de studie – betrouwbare prevalentiecijfers en de identificatie van trends door de tijd heen – is helaas niet behaald. Een aantal van de beperkingen van de studie is gelieerd aan een gebrek aan gendersensitiviteit in methodiek en uitvoering van het onderzoek (dataverzameling en –analyse).

Internationale vergelijkbaarheid

Een bijkomend gevolg van het onvoldoende aanpassen van onderzoeksmethoden en dataverzameling is een zeer beperkte vergelijkbaarheid met internationale data. In de Memorie van Toelichting bij het Verdrag van Istanbul, wordt het belang van de internationale vergelijkbaarheid van prevalentieonderzoek benadrukt en wordt lidstaten geadviseerd hun nationale dataverzameling aan te passen aan de reeds bestaande gestandaardiseerde indicatoren en methoden, zoals die van de Fundamental Rights Agency (FRA) van de Europese Unie. In een analyse van eerdergenoemd FRA-onderzoek, pleitte Atria in 2014 voor de ontwikkeling van prevalentieonderzoek in Nederland dat qua methodiek aansluit bij de gangbare internationale enquêtetechnieken, zoals die van het FRA-onderzoek, zodat de uitkomsten betrouwbaar en vergelijkbaar zijn.

Lees de hele reactie Comments on prevalence domestic violence and child abuse in The Netherlands

Lees ook

Brief Atria ten behoeve van het overleg in de Tweede Kamer over huiselijk geweld en kindermishandeling op 24 april 2019

Delen:

Gerelateerde artikelen