Reactie op Kamerbrief over aanpak huiselijk geweld

beleidsbrief Reactie op Kamerbrief over aanpak huiselijk geweld

Reactie op de brief van minister De Jonge betreffende de stand van zaken van de aanpak huiselijk geweld, ten behoeve van het Algemeen Overleg van de Commissie volksgezondheid, welzijn en sport op 4 april 2018.
Lees Atria’s reactie over aanpak huiselijk geweld

Gezien de omvang en ernst van huiselijk geweld, kijkt Atria uit naar het gezamenlijke programma huiselijk geweld dat momenteel door de minister, de VNG en de minister voor Rechtsbescherming, in overleg met de ministers van OCW en SZW wordt ontwikkeld. Atria is zeer verheugd dat de minister aangeeft dat de aanbevelingen uit het onderzoekrapport Welk geweld telt, zoals het vergroten van betrouwbare kennis in de samenleving over partnergeweld en het bespreekbaar maken van partnergeweld, een plaats zullen krijgen in het te ontwikkelen programma.

Intergenerationele overdracht van geweld

De minister geeft aan belang te hechten aan aandacht voor specifieke risicogroepen, zoals kinderen. In dit kader raadt Atria aan hierbij niet alleen te kijken naar directe kindermishandeling maar ook naar het effect van partnergeweld binnen een gezin met kinderen, en het risico op intergenerationele overdracht. Meisjes die opgroeien in een gewelddadig gezin, hebben een verhoogde kans om slachtoffer te worden, jongens om dader te worden van partnergeweld. In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut deed Atria tussen oktober 2013 en december 2015 een verkennend onderzoek naar veelbelovende preventiepraktijken gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen in Nederland en Europa

Verdrag van Istanboel

Het internationale verdrag dat de meest concrete handvatten biedt voor het programma van de minister is het Verdrag van Istanboel. Dit verdrag trad ruim twee jaar geleden, op 1 maart 2016, in Nederland in werking en heeft als doel geweld tegen vrouwen te voorkomen en hen te beschermen tegen alle vormen van geweld, bij te dragen aan de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en wezenlijke gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen. Het orgaan dat op de naleving van het Verdrag toeziet is de GREVIO-commissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van mensenrechten, gendergelijkheid, geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Door ratificatie van het verdrag is ook Nederland gerechtigd om kandidaten voor GREVIO voor te dragen. De deadline voor voordrachten was op 15 maart jl. Atria heeft niet kunnen achterhalen of er een publieke oproep tot kandidaatstelling heeft plaats gevonden.

Delen:

Gerelateerde artikelen